Stanovy spolku Atelier for Art, z.s.
Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Atelier for Art, z. s. (dále jen „spolek“)

2. Sídlo spolku: Praha

3. Atelier for Art, z. s. je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Spolek je samosprávným, nepolitickým a dobrovolným svazkem svých členů.

5. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku je podpora rozvoje umělecké činnosti, poskytnutí prostoru pro prezentaci uměleckých děl a informování o dění v oblasti umění, publicistiky a umělecké kritiky, dále pak podpora vydávání uměleckých periodik a publikací, se zvláštním zaměřením na oblast zahraniční výtvarné scény nejrůznějších médií.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) zabezpečení vzniku a rozvoje obsahu webové stránky www.atelierforart.cz a stránky na sociální síti Facebook https://m.facebook.com/atelierforartcasopis/,
b) vytváření názorové platformy osob působících v oblasti umění, umělecké kritiky a humanitní činnosti, a to v jednotlivých výtvarných oborech a vědě, jakož i v souvisejících disciplínách autorského práva,
c) výzkumu a vzdělávání v oblasti výtvarného umění,
d) analýzy, komentování a propagace,
e) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
f) pořádání výstav, aukcí výtvarného umění, vydávání periodických i neperiodických publikací,
g) organizování kampaní a petičních aktivit,
h) propagace aktivit spolku a osvěta,
i) pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
j) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
k) poradenské a konzultační činnosti,
l) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.

Čl. IV
Členství ve spolku

1. Řádným členem spolku se může stát každá osoba, která má zájem o členství, souhlasí se stanovami spolku a podílí se na jeho činnosti, případně ji podporuje či přispívá na webovou stránku www.atelierforart.cz, a která splní další podmínky určené stanovami nebo rozhodnutím orgánů spolku.

2. Členství vzniká přijetím nového člena výborem spolku.

3. Členství ve spolku je plné nebo dílčí. Nerozhodne-li výbor při přijetí nového člena jinak, jedná se o plné členství.

4. Dílčí členové nemají hlasovací právo na členské schůzi.

5. Výbor vede seznam členů spolku a činí do něj zápisy o vzniku členství na základě rozhodnutí o přijetí za člena (odst. 2) a o zániku členství na základě oznámení o vystoupení, rozhodnutí o vyloučení nebo jiných dokladů o zániku členství. Výbor je povinen činit zápisy bez odkladu poté, co dojde ke splnění předpokladů pro zápis. Záznamy o členství obsahují údaj o tom, zda se jedná o plné či dílčí členství. Seznam členů je přístupný členům spolku.

6. Každý člen je povinen sdělit spolku své jméno a příjmení, datum narození, poštovní doručovací adresu a adresu elektronické pošty a udržovat tyto údaje aktuální. Člen spolku nese odpovědnost za důsledky toho, že spolek neměl k dispozici aktuální údaje. Spolek zaznamená údaje do seznamu členů způsobem podle odst. 5.

7. Členství ve spolku zaniká vystoupením člena na základě jeho oznámení; vyloučením (odst. 8); úmrtím nebo zánikem; zánikem spolku.

8. Výbor může vyloučit člena spolku pro závažné porušení členských povinností ve smyslu § 239 občanského zákoníku. Rozhodnutí o vyloučení člena přezkoumává členská schůze spolku.

Čl. V
Práva a povinnosti členů

1. Řádní členové prosazují účel spolku, podle svých možností podporují plnění jeho úkolů a řídí se stanovami spolku.

2. Všichni plní a dílčí členové mají právo být informováni o činnosti spolku a podávat návrhy, připomínky a náměty k jeho činnosti.

3. Všichni plní a dílčí členové mají právo zúčastnit se členské schůze.

4. Každý plný člen má právo volit a být volen do volených orgánů spolku.

Čl. VI
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou členská schůze jako nejvyšší orgán spolku a výbor spolku jako výkonný a statutární orgán spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členskou schůzi svolává výbor spolku zpravidla jednou ročně nebo kdykoliv na žádost alespoň jedné třetiny členů spolku. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku (podle seznamu členů) alespoň 15 dnů před konáním schůze; způsob svolání není potřeba dodržet, dostaví-li se na schůzi všichni členové spolku a prohlásí, že na dodržení způsobu svolání netrvají. Pozvánka se doručuje členům spolku v listinné nebo elektronické podobě.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než polovina členů. Členská schůze rozhoduje všemi hlasy plných členů.

5. Členská schůze:
a) rozhoduje o zrušení a likvidaci spolku;
b) rozhoduje o změnách stanov;
c) rozhoduje o zavedení a výši členských příspěvků;
d) volí členy výboru z plných členů spolku;
e) rozhoduje o nabývání a pozbývání vlastnických a jiných věcných práv k nemovitému majetku;
f) projednává a schvaluje účetní závěrku (pokud ji spolek sestavuje), zprávu o hospodaření a vypořádání výsledku hospodaření;
g) rozhoduje o přezkoumání vyloučení člena spolku;
h) kontroluje činnost výboru;
i) určuje základní zaměření činnosti spolku a v jeho rámci určuje úkoly výboru;
j) má působnost v dalších věcech, které mu svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

6. Výbor je tříčlenný. Funkční období členů výboru jsou 3 roky.

7. Výbor se schází podle potřeby. Výbor je schopen přijímat usnesení, pokud je přítomna více než polovina jeho členů; k platnosti usnesení výboru je třeba všech hlasů členů výboru.

8. Výbor spolku:
a) zajišťuje běžnou spolkovou činnost, hospodaření a naplňování účelu spolku;
b) vykonává veškerou spolkovou působnost, která není těmito stanovami nebo zákonem svěřena členské schůzi;
c) volí a odvolává ze svého středu předsedu;
d) svolává členskou schůzi;
e) má působnost v dalších věcech, které mu svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

9. Předseda výboru je předsedou spolku, jeho funkční období trvá 3 roky. Předseda výboru svolává a vede schůze výboru; nerozhodne-li členská schůze jinak, vede také členskou schůzi.

10. Spolek zastupují navenek alespoň dva členové výboru, kteří podepisují za spolek tak, že k názvu spolku připojí své podpisy.
Čl. VII
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, je hospodařením spolku pověřen výbor. Výbor je povinen nakládat s majetkem spolku účelně a hospodárně v zájmu naplňování účelu spolku.

3. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi.

4. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek VIII
Zánik spolku

1. Spolek zaniká bez právního nástupce poté, co byl zrušen a byla provedena likvidace podle § 268 a násl. občanského zákoníku, nebo s právním nástupcem formou fúze nebo rozdělení podle § 274 a násl. občanského zákoníku.

2. Spolek zaniká dnem jeho výmazu se spolkového rejstříku.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Je-li či stane-li se kterékoli ustanovení těchto stanov neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, nemá to vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení. Členská schůze přijme místo neplatného, neúčinného či nevynutitelného ustanovení jiné, které je nejlépe nahradí s ohledem na naplňování účelu spolku.

3. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí.

Print Friendly, PDF & Email