O Alena Vrbanová

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (1960) vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave (1979 – 1983). Doktorandské štúdium absolvovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre (2007 – 2012). V rokoch 1984 – 2007 pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka zbierok a výstav; v rokoch 1992 – 1995 a 1999 – 2007 tu pôsobila vo funkcii riaditeľky. Od roku 2003 pôsobí na FVU AU v Banskej Bystrici. V rokoch 2008 – 2013 pôsobila na PF UMB v Banskej Bystrici, FU TU v Košiciach (2007 – 2008) a na VŠVU v Bratislave (2013 – 2014). Zameriava sa na výskum a reflexiu umenia 2. polovice 20. storočia a na oblasť umeleckej grafiky. Kurátorsky realizovala mnoho výstav. Autorsky zostavila a participovala na odborných publikáciách ako Slovník pojmov svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (1999), Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočie... Publikuje vo vedeckých a odborných zborníkoch a periodikách. Je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov a teoretikov umenia AICA.